Enkele vragen en antwoorden ...

 

1) Wat is de Orde van Malta?
2) Waarom zegt men dat zij een religieuze orde is ?
3) Is zij een militaire orde?
4) Is zij een ridderorde?
5) Wat zijn de goede doelen van de Orde?
6) Hoe wordt de Orde geleid?
7) Is de Orde in meerdere landen gevestigd?
8) Hoeveel leden telt de Orde?
9) In welke landen vonden de laatste jaren de belangrijkste humanitaire missies plaats?
10) Hoe wordt men lid van de Orde?
11) Hoe wordt men vrijwilliger?
12) Welke rol speelt de Orde in de internationale diplomatie?
13) Hoe worden de activiteiten van de Orde gefinancierd?
14) Waar bevindt zich het hoofdkwartier van de Orde?

 

1) Wat is de Orde van Malta ?
 

De Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta, beter bekend onder de naam Soevereine Orde van Malta, is tweeledig van aard. Zij werd omstreeks 1048 opgericht in Jeruzalem en is één van de oudste katholieke religieuze orden. De Orde wordt ook door staten erkend als rechtspersoon naar internationaal publiekrecht.

De opdracht van de Orde wordt samengevat in haar lijfspreuk "Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum" : het geloof koesteren en beschermen (tuitio fidei), en tevens de armen en de zieken dienen in naam van de Heer (obsequium pauperum).

2) Waarom zegt men dat zij een religieuze orde is?

De Orde ontstond als kloostergemeenschap geïnspireerd door Johannes de Doper. Zij werd omstreeks 1050 opgericht door kooplieden uit Amalfi en onderhield een tehuis voor de opvang en de verpleging van pelgrims die naar het Heilige Land reisden. In 1113 werd de Orde door Paus Paschalis II officieel erkend als religieuze orde. Tot het verlies van het eiland Malta in 1798, waren de meeste ridders religieuzen die de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid hadden afgelegd.

Tegenwoordig zijn sommige leden van de Orde nog geprofeste ridders (die de drie geloften hebben afgelegd) en hebben andere enkel de gelofte van gehoorzaamheid afgelegd, maar de meerderheid van de 13.000 ridders en jonkvrouwen van de Orde zijn leken. Hoewel deze laatste geen religieuze geloften hebben afgelegd, beoefenen zij de christelijke deugden, in het bijzonder de liefdadigheid. Zij beloven hun spiritualiteit in de schoot van de Kerk te ontwikkelen en zich in dienst te stellen van het geloof en van de bijstand aan anderen.

3) Is zij een militaire Orde?

De Orde zag zich vanaf de 12e eeuw verplicht een militaire rol op zich te nemen ter bescherming van de pelgrims en de zieken en, later, ter verdediging van de christelijke gebieden in het Heilig Land. Na het verlies van Malta in 1798 heeft de Orde heeft deze functie niet meer vervuld. Vandaag wijdt zij zich uitsluitend aan humanitaire activiteiten.

4) Is er een orde van ridderlijkheid?

Traditioneel behoorden de leden van de Orde tot de ridderstand en de adel van de christelijke wereld. Zij is nog steeds een ridderorde omdat zij de waarden van ridderlijkheid en adel blijft verdedigen. De leden zijn niet meer uitsluitend afkomstig uit oude adellijke families maar worden vaak toegelaten wegens hun uitstekende verdiensten voor de Kerk en voor de Orde.

5) Welke zijn de liefdadigheidsacties van de Orde?

De Orde van Malta is actief op medisch, sociaal en humanitair gebied in meer dan 120 landen; haar activiteiten worden ondersteund door de diplomatieke betrekkingen die zij met 110 staten onderhoudt. De Orde beheert ook ziekenhuizen, gezondheidscentra, dagziekenhuizen, tehuizen voor ouderen en gehandicapten en eenheden voor terminaal zieken. Vrijwilligers van de Orde van Malta bieden eerste hulp, sociale diensten, noodhulp en humanitaire hulp in tal van landen. ”Malteser International”, de internationale organisatie voor noodhulp van de Orde, verzorgt de eerste hulp bij natuurrampen of gewapende conflicten en zorgt voor continuïteit van de plaatselijke hulpverlening. Al meer dan 50 jaar wordt een groot deel van de inzet van de Orde besteed aan de behandeling van lepra, een ziekte die helaas nog vele delen van de wereld treft. Haar actie wordt gecoördineerd door “CIOMAL, Internationaal Comité van de Orde van Malta”, ook betrokken bij de strijd tegen andere ziekten en gebreken. Daarnaast heeft “CIOMAL” hulpprogramma’s opgezet voor moeders en kinderen in de derde wereld die door het aidsvirus getroffen zijn. De Orde is ook actief op cultureel gebied.

6) Hoe wordt de Orde beheerd?

Het leven en het werk van de Orde van Malta worden bepaald door haar constitutioneel handvest. Aan het hoofd van de Orde bevindt zich de Luitenant van de Grootmeester Fra' Marco Luzzago, gekozen door de Grote Staatsraad. Hij is voorzitter van de Soevereine Raad, de regering van de Orde, waarvan de leden worden verkozen door het Generaal Kapittel, het parlement van de Orde dat om de vijf jaar vergadert. De Regeringsraad heeft een adviserende rol bij de Soevereine Raad inzake politieke, religieuze, medische en internationale aangelegenheden. Het Rekenhof ziet toe op de correcte uitvoering van de begroting en de controle van het geheel van de organisaties van de Orde. Deze beide organen worden ook door het Generaal Kapittel verkozen. Juridische vraagstukken worden onderworpen aan magistrale rechtbanken die worden benoemd door de Grootmeester en de Soevereine Raad.

7) Heeft de Orde een internationale aanwezigheid?

Tegenwoordig heeft de Orde instellingen gevestigd in 54 landen. Er zijn 6 Grootpriorijen, 5 Subpriorijen en 48 nationale verenigingen.

8) Hoeveel leden telt de Orde?

 De Orde telt op dit moment iets meer dan 13.500 ridders en jonkvrouwen verspreid over de vijf continenten.

9) Welke landen genoten  de belangrijkste humanitaire missies  in de  afgelopen jaren?

De belangrijkste missies vonden plaats in Kosovo, Macedonië, India, Zuidoost -Azië na de tsunami, Afghanistan, Mexico, Congo, Soedan, Myanmar, Sri Lanka, Georgië en Haïti.


10) Hoe wordt men lid van de Orde?

Men kan enkel op voordracht lid worden. Alleen praktiserende katholieken van hoog zedelijk aanzien, die zich gedurende een aantal jaren zeer verdienstelijk hebben gemaakt ten opzichte van de Orde van Malta, haar instellingen en haar liefdadigheidswerk, kunnen worden toegelaten. De voor het betreffende gebied bevoegde Grootpriorij of nationale vereniging is verantwoordelijk voor het indienen van voorstellen tot toelating.

Voor de adressen kies: Europa - Afrika – Noord- en Zuid-Amerika - Azië en Oceanië

11) Hoe wordt men vrijwilliger?

Vrijwilligers zijn altijd welkom. Neem contact op met de nationale vereniging van uw land. In de rubriek "De Orde in de wereld" op onze website treft u de lijst aan van organisaties van de Orde in de verschillende landen.

12) Hoe worden de diplomatieke relaties uitgevoerd?

Als rechtspersoon naar internationaal recht onderhoudt de Orde via haar ambassades bilaterale diplomatieke betrekkingen met 110 landen. De Orde heeft de status van permanent waarnemer bij de Verenigde Naties, de Europese Unie en de belangrijkste internationale organisaties. Dank zij haar diplomatieke betrekkingen kan de Orde passende en doeltreffende maatregelen nemen bij natuurrampen of gewapende conflicten. Bovendien kan zij door haar neutraliteit en apolitieke houding als bemiddelaar optreden wanneer een Staat een beroep op haar doet om een ??geschil te beslechten.

13) Hoe worden de activiteiten gefinancierd?

Zij worden voornamelijk gefinancierd door de leden zelf. Fondsen komen ook uit schenkingen en bijdragen van donateurs ter ondersteuning van de activiteiten van de Orde. De middelen die nodig zijn voor de ziekenhuizen en de overige medische activiteiten worden meestal verkregen door overeenkomsten te sluiten met de plaatselijke sociale diensten en gezondheidsinstanties. Hetzelfde geldt voor de noodhulp. In ontwikkelingslanden worden de activiteiten van de Orde soms gesubsidieerd door de overheid, door de Europese Commissie of door andere internationale organisaties.

14) Waar ligt het hoofdkwartier van de Orde ?

Nadat zij het eiland Malta had verlaten, heeft de Orde zich vanaf 1834 in Rome gevestigd. De twee locaties hebben extraterritoriale status. Het Palazzo Magistrale ligt op nummer 68 van de Via Condotti, de thuisbasis van de Grootmeester en van de regering van de Orde. De op de Aventijnse heuvel gelegen Villa Magistrale herbergt de Grootpriorij van Rome, de oude instelling waarbij de leden uit Midden-Italië  zijn aangesloten, alsook de ambassade van de Orde bij de Italiaanse Republiek.

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.