Privacybeleid
Verklaring van de bescherming van privacy
De Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta respecteert uw privacy. In overeenstemming met de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 in werking is getreden, is het onze bedoeling om alle personen die we verwerken te informeren over onze werking en het gebruik van hun persoonlijke gegevens. Als u vragen of opmerkingen heeft in deze context, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
1. Wat is "persoonlijke gegevens", wat betekent "verwerking van persoonsgegevens" en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
"Persoonlijke gegevens" zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.
"Persoonlijke gegevensverwerking" omvat alle verwerking en gebruik van persoonlijke gegevens, waaronder het verzamelen, opnemen, sorteren, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, aanvragen, raadplegen, gebruiken, leveren door middel van een verzending, verspreiden of op enigerlei wijze beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beschermen, wissen of vernietigen van persoonlijke gegevens.
Het hoofd van de gegevensverwerking is de Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta ASBL, met maatschappelijke zetel Av. Huart Hamoir 43, 1030 Schaarbeek | RPM-nummer: 410.197.855 | Telefoon: +32 (2) 252 30 72 info@ordredemaltebelgium.org (hierna de Orde van Malta).
2. Met welke persoonlijke gegevens hebben we te maken:
2.A. Als onderdeel van onze fondsenwervingscampagnes?
Wij behandelen:
i. contactgegevens (zoals naam, adres, genre, titel)
ii. e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum (als deze informatie aan ons wordt verstrekt), evenals persoonlijke voorkeuren voor iedereen die ons een donatie stuurt of interesse toont in onze activiteiten (tenzij ze niet wens het niet, zie punt 5);
iii. we registreren ook voor welke fondsenwervingscampagnes en activiteiten we contact opnemen met mensen;
iv. we houden informatie bij over ontvangen donaties (zoals donatiebedrag, bankrekeningnummer, dag van betaling, communicatie, uittrekselnummer, bankadres en gegevens met betrekking tot een donatie. mogelijke domiciliëring) en de uitvoering ervan (de geschiedenis van uw donaties en eventueel de informatie die nodig is voor het verlenen van belastingcertificaten).
We gebruiken deze informatie ook voor toekomstige fondsenwervende acties.
We kunnen ook informatie verwerken die u ons spontaan verstrekt, zoals uw feedback over onze organisatie of een aantal van onze activiteiten of campagnes.
We bezoeken soms adresdatabases van derden voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dit geval gebruiken we alleen persoonlijke gegevens voor die specifieke campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u als gevolg van deze campagne doneert.


2.B. Van onze leden en vrijwilligers?
Wij behandelen:
i. alle informatie die nuttig is voor het opstellen van contracten (zoals naam, adres, type, titel, enz.);
ii. het e-mailadres, het telefoonnummer en de geboortedatum (als deze informatie aan ons wordt verstrekt), evenals de persoonlijke voorkeuren (tenzij de personen dit niet wensen, zie punt 5);
iii. voor welke activiteiten deze mensen zich hebben ingezet.
We gebruiken deze informatie bij de organisatie van onze activiteiten en voor statistische doeleinden.
We kunnen ook informatie verwerken die u ons spontaan verstrekt, zoals uw rendement op onze organisatie of een aantal van onze activiteiten of campagnes.
2.C. Mensen geholpen door onze organisatie (begunstigden)?
Wij behandelen:
i. contactgegevens (zoals naam, adres, genre, titel)
ii. het e-mailadres, het telefoonnummer en de geboortedatum (als deze informatie aan ons wordt verstrekt), evenals de persoonlijke voorkeuren (tenzij de personen dit niet wensen, zie punt 5);
iii. de pathologie van deze mensen;
iv. het soort hulp dat we deze mensen bieden.
We gebruiken deze informatie in de context van optimale ondersteuning voor de betrokkenen en voor statistische doeleinden.
We kunnen ook informatie verwerken die u ons spontaan verstrekt, zoals uw rendement op onze organisatie of een aantal van onze activiteiten of campagnes.

3. Waarom en hoe gebruiken we persoonlijke gegevens?
3.A. Gegevens van leden en vrijwilligers
Uw gegevens worden verwerkt in het kader van onze administratieve verplichtingen, voor de praktische organisatie van onze activiteiten en de communicatie van algemene informatie over de Orde van Malta, evenals voor statistische doeleinden. Als onderdeel van onze samenwerking zullen we in principe contact met u opnemen per post (bijv. "Het nieuws van de leden"), per e-mail of per telefoon.
3.B Begunstigde gegevens.
Uw gegevens worden verwerkt om de hulp van elk type dat we u brengen optimaal te organiseren en voor statistische doeleinden.

Als onderdeel van onze activiteiten nemen wij in principe contact met u op per post, e-mail of telefoon.

3. C. Gegevens van donoren.
Uw persoonlijke gegevens worden alleen verwerkt om u te informeren over onze activiteiten en wat we doen dankzij uw donaties, voor fondsenwerving en de administratieve opvolging van donaties, inclusief indien nodig het sturen van donaties. een belastingcertificaat. Als onderdeel van fondsenwervingscampagnes nemen we meestal contact met u op via e-mail, e-mail of telefoon.
Als u ons niet de nodige persoonlijke gegevens verstrekt, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen of op een andere manier, kan uw donatie en / of het verlenen van een belastingcertificaat niet correct worden verwerkt.
Voor sommige fondsenwervingscampagnes schrijven we soms alleen naar mensen met een specifiek profiel, bijvoorbeeld op basis van hun donatiegeschiedenis, leeftijd of persoonlijke voorkeuren.
De verwerking van persoonsgegevens in andere fondsenwervingscampagnes richt zich op het legitieme belang van de Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta, aangezien fondsenwerving noodzakelijk is om goede oorzaken en dat het goed past in onze non-profitactiviteiten. Na een donatie aan onze organisatie, worden uw gegevens behandeld om een ??goede bewaking van de gift (opname, verwerking, fiscaal attest, woonplaats) in de vermeende noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst te waarborgen, en in overeenstemming met onze legitieme belang om te gaan het geschenk op de juiste manier.
4. Gebruiken we serviceproviders voor de verwerking van persoonsgegevens?
De verwerking van de persoonlijke gegevens van onze leden, vrijwilligers en begunstigden vindt plaats binnen onze organisatie. We maken ook gebruik van serviceproviders (bijvoorbeeld voor het beheer en de hosting van computertoepassingen) of een sociaal secretariaat. Wij zorgen ervoor dat deze dienstverleners de vereiste veiligheidsmaatregelen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens naleven en dat zij hun verplichtingen naleven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Om de verwerking van persoonlijke gegevens van onze donoren te waarborgen, gebruiken we soms serviceproviders die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (soms "onderaannemers" genoemd). Wij zorgen ervoor dat de serviceproviders die wij gebruiken de beveiligingsregels toepassen om een ??veilige en betrouwbare verwerking van uw gegevens te waarborgen en hun verplichtingen na te komen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Uw gegevens worden in opdracht van onze organisatie verwerkt door Cloudbizz, BuSI, Spleen Creation, dienstverlenende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beheer, de ontwikkeling en de hosting van computertoepassingen of Gunera Communications en Telemak, gespecialiseerde serviceproviders. in communicatieondersteuning, bijvoorbeeld voor fondsenwerving. GUNERA COMMUNICATIONS bewaart uw gegevens namens onze organisatie.
Uw gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden buiten onze organisatie wanneer dit nodig is voor de verwerking van uw schenking en / of de belastinggevolgen van diezelfde schenking (bijv. Banken of belastingautoriteiten om de toekenning van belastingcertificaten), of waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen.

5. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze gebruiken?
Wilt u uw rechten als betrokkene uit te oefenen, stuur dan uw verzoek per e-mail aan info@ordredemaltebelgique.org of schriftelijk aan de Orde van Malta.
• Recht van toegang: de Orde van Malta zal reageren op elk verzoek om informatie van een geïnteresseerde persoon om een ??bevestiging te verkrijgen dat de persoonsgegevens die hem betreffen worden verwerkt en, zo ja, de Orde van Malta geeft de belanghebbende toegang tot zijn persoonsgegevens.
• Recht op rectificatie en verwijdering: u hebt ook de mogelijkheid om op elk moment uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen, als aan de wettelijke voorwaarden in dit verband is voldaan. In geval van onnauwkeurigheid, verbinden wij ons ertoe om de gegevens die thuis zijn opgeslagen onmiddellijk te corrigeren na een door u gemaakte communicatie. Persoonsgegevens worden verwijderd, mits de wettelijke voorwaarden is voldaan, vooral omdat de doelstellingen waarvoor zij worden verzameld of verwerkt op een andere wijze niet langer nodig zijn of indien gegevens werden verwerkt ongeoorloofde manier. Zijn uitsluitend uitgesloten van het wissen van de gegevens die we nodig hebben om de taken uit te voeren als gevolg van of om onze rechten en aanspraken, alsmede gegevens die wij in rekening onder de wettelijke bewaartermijnen te blijven gelden. Voor zover gegevens niet worden verwijderd, alleen omdat er nog een bewaarperiode bestaat, is de verwerking door ons beperkt, zelfs als u deze niet nodig hebt.

• Recht op verwerking van limiet: u kunt ons verplichten, mits aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan, om de verwerking van uw gegevens te beperken.
• Recht om bezwaar te gegevensverwerking: In het geval dat een belanghebbende partij verzet zich tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, de Orde van Malta zal dan de verwerking van dergelijke gegevens te beëindigen, behoudens voor zover de Orde van Malta acht de noodzakelijke behandeling, in welk geval de Orde van Malta gerechtvaardigde en dwingende redenen voor deze behandeling zal rechtvaardigen.
• Het verzet tegen de verwerking van gegevens wanneer het vraagstuk van de juridische basis van "rechtmatig belang": Je hebt ook het recht om zich te allen tijde op gegevensverwerking door ons, voor zover celui- het is gebaseerd op de wettelijke basis van het legitieme belang. We beëindigen vervolgens de verwerking van uw gegevens, tenzij we kunnen bewijzen - in overeenstemming met de wettelijke vereisten - legitieme legitieme redenen voor verdere verwerking, die voorrang hebben op uw rechten.
• Intrekking van Consent: Omdat u ons toestemming heeft verleend met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u het omhoog te trekken op ieder moment met onmiddellijke ingang voor de toekomst, zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens 'naar de herroeping.

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit: u hebt het recht om een ??beroep te doen op een gegevensbeschermingsautoriteit. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met de gegevensbeschermingsinstantie die verantwoordelijk is voor uw huis bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit voor ons. Dit zijn: de Belgische autoriteit voor gegevensbescherming met hoofdkantoor Rue de la Presse 35 in 1000 Brussel, door een brief te sturen naar dit adres of een e-mail te sturen naar het adres contact@apd-gba.be

Als uw persoonlijke gegevens daarom onder onze verantwoordelijkheid in onze database worden verwerkt, kunt u een verzoek indienen om deze te kunnen raadplegen of wijzigen. U kunt ook vragen om ze te verwijderen; in dit geval zullen we alleen uw naam en adres bewaren, zodat we uw wens om gecontacteerd te worden kunnen bijhouden. U kunt ook uw verzet tegen hun behandeling aangeven of de beperking van deze behandeling aanvragen. U kunt ook onder de wettelijke voorwaarden vragen om uw gegevens in een gestructureerde, huidige en machinaal leesbare vorm te ontvangen.

 

. Hoe lang bewaren we uw persoonlijke gegevens?
6. A. Van onze medewerkers, leden, beheerders, vrijwilligers en begunstigden.
We bewaren de gegevens tot 10 jaar na het einde van onze samenwerking of nadat u bent bijgestaan ??door onze organisatie (of later, indien wettelijk vereist).
Uiteraard zullen we uw gegevens niet gebruiken als u ons dit laat weten. Gegevens met betrekking tot arbeidscontracten of vrijwilligerscontracten worden bijgehouden zolang wettelijk vereist.
6.B Als onderdeel van de fondsenwerving.
Als we contact met u opnemen als potentiële donor en geen donatie doen, behouden we ons het recht voor om later opnieuw contact met u op te nemen. Als u ons een donatie doet, verwerken wij uw gegevens als onderdeel van de voortzetting van de fondsenwerving en houden wij deze tot 11 jaar na uw laatste donatie of na het laatste moment waarop u actief op welke manier dan ook bent getoond uw interesse in onze organisatie of zolang de wet dit vereist. Na deze periode behouden we ons het recht voor deze periode te verlengen door te overwegen dat herinneringen nuttig kunnen zijn voor onze organisatie.
We zullen uw gegevens uiteraard niet opslaan en verwerken als u ons vertelt dat u het niet meer wilt. Gegevens met betrekking tot het verlenen van belastingcertificaten worden tot een minimum beperkt zolang de wet ons dat vereist.

7. Hoe hebben we uw gegevens ontvangen?
7.A. Medewerkers, leden en vrijwilligers.
We hebben uw gegevens verkregen bij het beheren van uw arbeidscontracten of vrijwilligerscontracten of bij uw aanvragen voor lidmaatschap en bij onze contacten.
7.B. Begunstigden.
We hebben uw gegevens verkregen via de informatie die u heeft verstrekt toen u zich registreerde voor een van onze activiteiten en door onze contactpersonen.
7.B. Fondsenwerving.
We hebben uw contactgegevens:
§ als u in het verleden een donatie aan onze organisatie hebt gedaan, wat betekent dat u aan onze database bent toegevoegd; of
§ als u op een of andere manier hebt aangegeven dat u door ons benaderd wilt worden (bijvoorbeeld als u een formulier hebt ingevuld dat per post of op onze website is ontvangen, of dat u contact met ons hebt opgenomen tijdens een evenement of evenement); of
§ als een partner ons uw gegevens heeft gestuurd.

8. Zend wij uw persoonlijke gegevens naar derden?
8.A Medewerkers, leden, vrijwilligers en anderen?
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de activiteiten van onze organisatie en worden niet bekendgemaakt aan derden anders dan onze "onderaannemers", behalve als onderdeel van onze wettelijke beperkingen.
8.b. Donoren aan andere non-profitorganisaties?
Verenigingen zonder winstoogmerk behalen de doelen waarvoor ze zijn opgericht alleen als ze op de benodigde middelen kunnen rekenen. Daarom zijn we afhankelijk van gulle giften van bedrijven, organisaties en individuen. Voor een organisatie zonder winstoogmerk als de onze is het daarom van essentieel belang om een ??zo groot mogelijke doelgroep te bereiken voor het behalen van onze doelstellingen en de uitvoering van onze fondsenwervingscampagnes.
Wanneer u direct na de ontvangst van een fondsenwervende brief rechtstreeks aan de Belgische Vereniging van Leden van de Orde van Malta heeft gedoneerd, namens de Belgische Vereniging van de leden van de Orde van Malta, uw naam, adres, titel, geslacht en gegevens met betrekking tot uw donatie worden voor dit doel verwerkt en uw gegevens worden vastgelegd in onze database, maar worden niet doorgegeven aan derden anders dan onze processors ".
Als u of derden (bijv. Uw bank of bpost) wijzigingen in uw persoonlijke gegevens delen, worden deze in onze bestanden opgeslagen.

9. Contact
Neem voor alle informatie en suggesties met betrekking tot dit charter voor gegevensbescherming contact op met ons of neem contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres: info@ordredemaltebelgique.org

 

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.