Wettelijke vermeldingen

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website:

www.ordredemaltebelgique.org

De gebruiksvoorwaarden zijn hieronder bepaald. De vzw Belgische Vereniging van de leden van de orde van Malta ( hierna: “ Malta Bijstand “ of VZW ), eigenaar van de website www.ordevanmaltabelgie.org, houdt zich het recht voor de huidige voorwaarden te wijzigen. Binnen het kader van een aanpassing, worden de gebruikers hiervan verwittigd via een  bericht opgenomen in de rubriek “ Onthaal “. Geen schadevergoeding, van welke aard ook, kan door de gebruikers van de website geëist / gevorderd worden.

1.1. Intellectuele eigendom

Iedere raadpleging of gebruik van de site “www.ordevanmaltabelgie.org” geeft geen rechten, van welke aard ook, aan de gebruikers. De rechten blijven de exclusieve eigendom van de respectievelijke  auteurs. Uit hoofde  hiervan  worden alle gegevens / informatie, d.w.z. : teksten, foto’s, video ‘s, plakbrieven, logo’s en andere gereproduceerde  merken op de web site   beschermd door het  auteursrecht, het merkenrecht en/of enige andere regelgeving , die van toepassing / kracht  zijn op materies betreffende de intellectuele eigendom.

Tot dit doel en in overeenstemming met de van kracht zijnde voorschriften  in Belgisch recht inzake het intellectueel eigendomsrecht, de  nationale reglementen en de vigerende  internationale conventies, kan slechts het strikt privaat gebruik toegelaten worden.  Alle andere gebruik, o.a. de reproductie,  wordt geacht een daad van namaking  / vervalsing  te zijn, die afbreuk doet aan het merkenrecht, auteursrecht  en/ of aan andere bepalingen van kracht inzake de intellectuele eigendom

De gebruiker mag dus noch reproducties, noch  voorstellingen maken , noch afstand doen, verspreiden, in de handel brengen, wijzigingen aanbrengen in  het geheel of een deel van de elementen , zoals in teksten, beelden en , foto’s   op de website opgenomen ( niet-limitatieve opsomming ).

De VZW houdt zich het recht voor van dit voorschrift af te wijken, en zal een voorafgaandelijk en geschreven akkoord geven aan iedereen die  erom vraagt.

Bijgevolg, wordt alle onwettelijk gebruik van de elementen ( tekst, beeld, foto’s en  logo’s ), wat de wijze ook moge zijn, gelijk gesteld met een daad van reproductie, namaking /vervalsing of meer zelfs “ piraterij”  enz ..en kan aanleiding geven tot rechtsvervolging

1.2. Persoonsgegevens

Binnen het kader van het verwezenlijken van zijn sociaal objectief,  is de VZW in staat om  bepaalde nominatieve gegevens van de gebruikers van de website te verzamelen . Deze informatie zal, binnen de VZW,  uitsluitend gebruikt worden  en  niet aan derden overgemaakt worden. Conform de bepalingen van de Belgische wet  van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens,  gewijzigd bij de wet van 11 december 1998, beschikt de gebruiker over een toegangsrecht tot zijn persoonsgegevens. Iedere gebruiker, die toegang wenst tot dit recht, wordt verzocht een schriftelijk, gedateerd en ondertekend  verzoek  te  richten, aan  “ info@ordevanmaltabelgie.org”, met in bijlage de  recto – verso kopie  van zijn / haar identiteitskaart. Aan dit verzoek zal binnen de zeven dagen gevolg gegeven worden.

1.3. beperking van de aansprakelijkheid

Onder voorbehoud van de vigerende  wettelijke bepalingen en reglementen, kan de VZW niet aansprakelijk gesteld worden voor alle directe en indirecte schade, verlies van een kans ( winst ),verlies van  cliënteel, gegevens, onlichamelijke goederen, die zou kunnen voortkomen door het gebruik van de website  of de onmogelijkheid van gebruik van de website

Anderzijds/Bovendien kan de aansprakelijkheid van de VZW niet in het gedrang worden gebracht door een misdrijf van onwettige  reproductie, namaking / vervalsing  of piraterij; zelfs gedeeltelijk,  zowel wat  de inhoud van de informatie, door  zijn infoverstrekkers  betreft, als  de schade met betrekking tot  voornoemd misbruik.

1.4 Impliciete aansprakelijkheid bij raadpleging en gebruik van de websitewww.ordevanmaltabelgie.org”

In toepassing  van huidige bepalingen  komt de aansprakelijkheid voor het raadplegen en gebruik van de website volledig aan de gebruiker toe. De informatie en diensten binnen de website kunnen behept zijn met technische onjuistheden of  misslagen. Al deze informatie wordt “ zoals het voorkomt “  geleverd, zonder enige waarborg ook. De VZW kan dus onder geen enkel voorwendsel aansprakelijk gehouden worden voor de verliezen en schaden door de gebruiker opgelopen, ingevolge de onjuistheid van de inhoud van de website. Het verwerven/verkrijgen van adviezen en informatie van de VZW, zowel mondeling als schriftelijk,  kan nooit de voorwaarden voor  een waarborg uitmaken/scheppen.

1.5 – toepasselijk recht – betwistingen

De website www.ordevanmaltabelgie.org is onderworpen aan het Belgisch recht en bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

2. Specifieke voorwaarden van toepassing op de inhoud  en op bepaalde rubrieken van de website

2.1 Verbanden en inhoud audio – visueel

Binnen het kader van het verwezenlijken van haar doel, stelt de VZW aan de gebruikers van  haar website, een audio – visuele inhoud voor, zoals bij voorbeeld, het beluisteren en visualiseren van visuele en auditieve steunpunten / kernen. Deze worden op de website voorgesteld in akkoord met de betrokken auteursverenigingen of hun rechthebbenden.

2.2 bindingen / linken met sites van derden

Uit bezorgdheid tot het leveren van hoge kwaliteitsinformatie aan de gebruikers, bevat de website bindingen met andere internetsites, die niet de eigendom zijn van de VZW. De VZW kan niet verantwoordelijk gehouden worden, en dit op geen enkele wijze, indien een bepaalde aangeduide site de van kracht zijnde wettelijke Belgische of Europese regels niet respecteert. Op geen enkel ogenblik kunnen de gevolgen voor het niet respecteren / naleven van de regels aan de VZW toegerekend worden.

Door verder te bladeren op deze site, accepteert u het gebruik van persoonlijke gegevens voor statistische informatiedoeleinden met betrekking tot browsen. Zie het privacybeleid voor meer informatie.